روزی تمام پنجره‌ها گشوده می‌شود

روزی تمام پنجره ها 

گشوده میشود

تا سهره های صبور دره ی غوربند

سارهای نجیب تاکستانهای چاریکار

دورترین مزرعه های پر از گل بامیان را 

در نوردند

پروانه های رقصان

در کرانه های رودخانه ی هلمند

دشتهای عطر آگین بهسود

را فراموش نکرده اند.

روزی که دخترکان مزار

با شالهای رنگین

دخیل مقدشان را گره بزنند

انارهای سرخ قندهار

در لا به لای نسیم

عطر طراوت را برایشان به ارمغان می آورند.

#علی_افشار


/ 0 نظر / 4 بازدید